Privacyverklaring – Huisartsenpraktijk Biltstraat – UTRECHT
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Biltstraat
Biltstraat 102 3572 BJ
UTRECHT

Privacyverklaring

Uw toestemming

Door u in te schrijven in onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop wij uw gegevens verwerken zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven, lees hieronder daarover meer.

 

Onze organisatie

Huisartsenpraktijk Biltstraat maakt deel uit van een HOED (Huisartsen Onder Een Dak) dat is gevestigd in Utrecht, op Biltstraat 102. In onze praktijk werken huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemers van de praktijk tijdens afwezigheid van uw eigen huisarts of overig personeel. Zij gaan zorgvuldig om met uw medische en administratieve gegevens. Zij hebben een medisch beroepsgeheim of zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. De toegang tot uw digitale medisch dossier wordt vastgelegd en bepaald wie welke gegevens mag inzien om goede zorg aan u te leveren.

Wij zijn wettelijk verplicht een medisch dossier van u bij te houden, die we voor verschillende doeleinden verwerken, namelijk voor;

 

 1. Het verlenen van reguliere zorg tussen u en de huisarts;
 2. Het verlenen van Spoedzorg tussen u, de huisarts en Spoedpost Utrecht Stad
 3. Het verlenen van Chronische zorg en overige regionale programma’s tussen u, de huisarts en onze Regio-organisatie
 4. Wetenschappelijk onderzoek.

Voor deze vier doeleinden zijn de volgende grondslagen van toepassing:

Grondslagen voor onze verwerkingen

 

1.         Verlenen van reguliere zorg tussen u en de huisarts

Voor het verlenen van reguliere zorg aan u verwerken wij gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO) om een medisch dossier van u vast te leggen.

In het medisch dossier leggen wij de volgende gegevens van u vast:

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer, de naam van uw apotheek, uw verzekeringsgegevens en consulttarieven;
 • Medische gegevens. Denk aan thuisbezoeken, afspraken in de praktijk, telefonische gesprekken, online consulten door uw naar ons verzonden worden. Hiervan leggen wij vast wat uw klachten zijn en welke afspraken wij samen gemaakt hebben, bijvoorbeeld het voorschrijven van medicijnen, of verwijzen naar een andere zorgverlener of laboratorium;
 • Voorgeschreven medicijnen;
 • Laboratoriumuitslagen;
 • Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent;
 • Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. Wij zijn verplicht uw medisch dossier ten minste twintig jaar te bewaren nadat de laatste wijziging in het dossier is aangebracht. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, na akkoord van u en van uw nieuwe huisarts, uw medisch dossier naar hem/haar op via een beveiligde verbinding. Daarmee verhuisd ook onze bewaarplicht naar uw nieuwe huisarts.

 

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van uw medische dossier (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u een van de onderstaande formulieren gebruiken. Let op! Er zijn verschillende formulieren voor patienten van verschillende leeftijden. U kunt via ons patientenportaal inzage krijgen in uw dossier. Hiervoor heeft u inloggegevens nodig. Meld u daarvoor aan bij onze assistente, zij helpt u graag verder. Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet kloppen, en wilt u deze laten wijzigen of verwijderen, overleg dan met uw huisarts.

Klik hier voor het formulier voor patienten ouder dan 16 jaar

Klik hier voor het formulier voor patienten tussen de 12 – 16 jaar

Klik hier voor het formulier voor patienten jonger dan 12 jaar

 

Wij delen gegevens uit uw dossier met:

 • Een specialist of andere zorgprofessional (een diëtist of fysiotherapeut) als u naar hen wordt verwezen. Dit gebeurt via een verwijsbrief, met daarin de reden van de verwijzing, en overige relevante informatie, zoals medicatie, ziektegeschiedenis en onderzoeksresultaten;
 • Uw medebehandelaars als we onze gezamenlijke zorg aan u willen afstemmen. Dit verloopt telefonisch, maar kan ook per beveiligde e-mail of ander systeem waarmee we veilig onderling communiceren. Hier is geen expliciete toestemming van u voor nodig. Zodra wij verzoeken krijgen van derden over uw gezondheidssituatie (denk bijv. aan Arboartsen of advocaten) dan vragen wij hiervoor eerst uw toestemming om gegevens te mogen verstrekken;
 • Uw apotheek als u een recept krijgt voorgeschreven van uw huisarts, waarbij we ook wettelijk gezien bloeduitslagen voor nier- en leverfuncties delen als die van u bekend zijn;
 • Beheerders van ons automatiseringssysteem (Promedico, Calculus, Pharmeon, Vecozo) die in opdracht van ons uw gegevens veilig beheren in Nederland en die aan wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast voeren ze werkzaamheden uit in onze opdracht, waaronder het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het updaten van software of het maken van back-up’s;
 • Wij maken gebruik van de diensten van Calculus om alle declaraties bij de zorgverzekeraar in te dienen.

Al deze personen hebben getekend voor geheimhouding. Het delen van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijke zorg te bieden.

2.         Verlenen van Spoedzorg tussen u, de huisarts en Spoedpost Utrecht Stad

Wanneer u in de avond, nacht of weekend met spoed door een huisarts gezien moet worden, is het voor de zorgverlening prettig als de triagist of de huisarts op de Spoedpost Utrecht Stad inzage hebben in een korte samenvatting van uw medisch dossier dat wij van u vastleggen in de huisartsenpraktijk. Daarom is onze praktijk aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP).

 

De inzage in deze samenvatting op de Spoedpost is alleen mogelijk als u hiervoor aan uw eigen huisarts toestemming hebt gegeven. In deze samenvatting staan gegevens over:

 • Uw medicijnen waar u niet goed tegen kunt of last van kunt hebben als u verschillende medicijnen gebruikt. Dat worden allergieën, intoleranties en contra-indicaties genoemd (de zgn. ICA-gegevens);
 • Medicijnen die aan u zijn voorgeschreven;
 • Uitslagen van onderzoeken;
 • Ziektes die u heeft gehad of nog mee bekend bent;
 • De laatste contacten die wij van u genoteerd hebben.

U vindt hierover meer informatie op https://www.volgjezorg.nl/toestemming

 

U kunt altijd contact opnemen met onze assistente om uw toestemming te geven of deze weer in te trekken. Als u toestemming hebt gegeven aan uw huisarts voor inzage op de Spoedpost van een samenvatting van uw medisch dossier, dan kunnen apothekers, die ook op het Landelijk Schakelpunt zijn aangesloten, de voorgeschreven medicijnen inzien die wij van u hebben vastgelegd, mocht dat voor de zorgverlening nodig zijn.

Van de Spoedpost ontvangen wij van onze patiënten van elk bezoek aan de Spoedpost bericht. Daarin staat wat uw klachten waren en wat er is afgesproken. Dat bericht voegen wij toe aan uw medisch dossier. Dat dossier kunt u weer inzien via ons patiëntenportaal of via een zelfgekozen PGO https://www.pgo.nl/kies-een-pgo/ Zo blijven u en uw huisarts op de hoogte van de zorg aan u, ook buiten kantoortijden. Hiervoor is geen toestemming nodig.

 

3.         Verlenen van Chronische zorg en overige landelijke en regionale programma’s tussen u, de huisarts en onze Regio-organisatie

Om zorg te kunnen bieden aan onze patiënten met Diabetes, COPD, Hart- en Vaatziekten, of Ouderenzorg en GGZ hebben wij een overeenkomst gesloten met onze regio-organisatie Huisartsen Utrecht Stad / Sterkz.org. Samen met uw huisarts beslist u of u in aanmerking komt voor een van deze programma’s en of u daaraan wilt deelnemen.

De regio-organisatie draagt zorg voor de kwaliteit van de zorgprogramma’s en financiële afwikkeling van deze zorg, in opdracht van de zorgverzekeraars.

Daarnaast zijn er programma’s die regionaal worden gecontracteerd tussen zorgverzekeraars en de regio-organisatie. De regio-organisatie draagt zorg voor deze financiële afwikkeling op basis van aangeleverde gegevens door ons. Hebt u vragen over declaraties op naam van de regio-organisatie, dan kunt u die aan ons stellen.

 

Dat betekent het volgende:

 • Wij sturen ons patiëntenbestand naar Calculus om onze consulten voor Diabetes, COPD, Hart- en Vaatziekten, Ouderenzorg en GGZ bij de zorgverzekeraar van u te laten declareren en wij ontvangen daarvoor kwaliteitsrapportages voor terug om aan onze kwaliteitsverplichtingen te kunnen voldoen.
 • De regio-organisatie ontvangt de toegekende declaraties van zorgverzekeraars en zorgt dat wij en overige zorgverleners die betrokken zijn bij chronische zorg betaald krijgen.
 • Op het overzicht dat de regio-organisatie ontvangt staat uw naam, adres en woonplaatsgegevens, uw burgerservicenummer en het zorgprogramma of ander programma waarmee de regio-organisatie afspraken heeft gemaakt met de zorgverlener.

4.         Voor wetenschappelijk onderzoek

Wij verstrekken anonieme medische gegevens voor onderzoek aan het Erasmus MC en UMCU (uitgevoerd door het Julius Huisartsen Netwerk). Wij leveren hiervoor patiëntendossiers aan, die eerst door een betrouwbare organisatie worden gepseudonimiseerd. Uw persoonsgegevens worden dan onherkenbaar gemaakt. Wij hebben voor beide onderzoeken overeenkomsten afgesloten.

Op grond van art. 24 UAVG en art. 7:458 BW kan in het kader van wetenschappelijk onderzoek zonder uw toestemming medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt als er sprake is van algemeen belang. Reden hiervoor kan zijn “het vragen van toestemming is onmogelijk of kost een onevenredige inspanning”. Wij vragen u voor deelname aan deze onderzoeken dus geen expliciete toestemming.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, mail dan naar praktijkmanager.biltstraat@ezorg.nl

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte in Nederland bevindt. Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens vigerende wet- en regelgeving.

Wat u kunt doen bij gebruik van ons patientenportaal Uw Zorg Online

 • Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw inloggegevens;
 • Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als het een lang wachtwoord is, bijvoorbeeld een zin, en als er verschillende soorten tekens in staan;
 • Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt;
 • Wij adviseren u om geen openbaar wifi te gebruiken;
 • Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi als u buitenshuis bent;
 • Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

 

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts/zorgverlener hierover graag met u in gesprek.

Functionaris gegevensbescherming 
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw gegevens, dan kunt u per mail contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming op: fg@huisartsenutrechtstad.nl

 

Minderjarigen onder 16 jaar en gescheiden ouders/ gezaghebbende(n)

https://kennisbank.patientenfederatie.nl/app/answers/detail/a_id/558/~/toestemming-gescheiden-ouders-voor-behandeling-kind